چـوخـونــی

نقل اخبار و بازتاب مشکلات روستای چوخون و شهرستان بشاگـَـــرد

چـوخـونــی

نقل اخبار و بازتاب مشکلات روستای چوخون و شهرستان بشاگـَـــرد

چـوخـونــی

ســـــلام
علی زارعی هستم نویسنده و مدیر وبلاگ چوخونــی

این وبلاگ به معرفی روستای چــوخـون و شهرستان بشاگـَـــرد و شرح اخبار و حوادث آن میپردازد.

همچنین برای تنوع بیشتر ، مطالب گوناگون و متفرقه هم قرار داده میشود.

بــرای مشاهــده تمامی مطالــب وبلاگ روی ' همه نوشته ها ' در بالای صفحه کلیک کنید.

لطفا با نظراتتون ما را در بهتر ساختن وبلاگ یاری کنید.

برای ارتبــاط و همکاری با مدیـر وبلاگ از صفحــه ' ارتباط با مدیر ' دیدن کنید.

برای دسترسی راحت تر به مطالب وبلاگ از قسمت موضوعات استفاده کنید.


برای مشاهده کامل مطالب به ادامه مطلب مراجعه کنید.

همچنین به دلیل بروز بودن وبلاگ از دیگر صفحات نیز دیدن کنید.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شــروع فعالیــت:24 آذر 95
نویسنده:علــــی زارعــــی
ایمیل وبلاگ:chookhoni‎@yahoo.com
ایمیل نویسنده:zarei2757‎@yahoo.com

نظـــر یادت نــــره


ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﮐﺴﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﮐﺮﻩ ﺷﻤﺎﻟﯽ، ﮐﺸﻮﺭﯼ ﺑﺎ “ ﭘﺎﺩﺷﺎﻫﯽ ﻣﻨﺰﻭﯼ ” ﮐﻪ ﺩﺭ ﺳﺎﺣﻞ ﺷﺮﻗﯽ ﭼﯿﻦ ﻭﺍﻗﻊ ﺷﺪﻩ، ﭼﯿﺰﯼ ﻧﺸﻨﯿﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ .

ﮐﺮﻩ ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﺘﻨﺎﻭﺏ ﻭ ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻥ ﺭﻭﻧﺪﯼ ﮐﻪ ﺭﻫﺒﺮﺍﻥ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺍﺵ ﭘﯽ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ، ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﺟﺰﻭ ﺗﯿﺘﺮﻫﺎﯼ ﺧﺒﺮﯼ ﺟﻬﺎﻥ ﺍﺳﺖ . ﺁﻧﭽﻪ ﺍﮐﻨﻮﻥ ﮐﺮﻩ ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺭﺍ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻄﺮﺡ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ، ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎﯼ ﻫﺴﺘﻪ ﺍﯼ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﮐﺸﻮﺭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ .

ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺍﯾﻦ ﮐﺸﻮﺭ ﺍﺧﯿﺮﺍ ﺩﺭ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﺳﺎﯾﺒﺮﯼ ﻧﯿﺰ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﺩﺍﯾﻢ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺍﻧﮑﺎﺭ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .
ﺁﻧﭽﻪ ﺍﮐﻨﻮﻥ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﯾﮏ ﺭﺍﺯ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺩﺭﻭﻥ ﺍﯾﻦ ﭘﺎﺩﺷﺎﻫﯽ ﻣﻨﺰﻭﯼ ﭼﻪ ﻣﯽ ﮔﺬﺭﺩ .
 ﺁﻣﺎﺭ ﻭ ﺍﺭﻗﺎﻡ ﺩﻗﯿﻘﯽ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻣﻮﺭﺩ ﮐﻪ ﻣﻮﺛﻖ ﻫﻢ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ .
ﺍﻣﺎ ﺁﻥ ﭼﻪ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺪﺍﻥ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ، ﺍﺯ ﻣﻮﺍﺭﺩﯼ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﯾﻦ ﮐﺸﻮﺭ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺁﮔﺎﻫﯽ ﺩﺍﺭﯾﻢ .

ادامه مقاله در ادامه مطلب

ﺍﺧﯿﺮﺍ ﮐﺮﻩ ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺯﻣﺎﻥ ﻣﺨﺘﺺ ﮐﺸﻮﺭ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ، ﯾﻌﻨﯽ ﺳﺎﻋﺖ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﭘﯿﻮﻧﮓ ﯾﺎﻧﮓ ‏( Pyongyang Standard Time ‏)
گ
ﮐﺮﻩ ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﯾﺦ ۱۵ ﺁﮔﻮﺳﺖ ‏( ۲۵ ﻣﺮﺩﺍﺩ ‏) ﺑﺎ ﺳﺎﻋﺖ ﺭﺳﻤﯽ ﻣﺨﺼﻮﺹ ﺧﻮﺩ ﯾﻌﻨﯽ ﺳﺎﻋﺖ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﭘﯿﻮﻧﮓ ﯾﺎﻧﮓ ﮐﺎﺭ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .
 ﺍﯾﻦ ﻫﻤﺎﻥ ﺳﺎﻋﺘﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺷﺒﻪ ﺟﺰﯾﺮﻩ ﮐﺮﻩ ﻭ ﭘﯿﺶ ﺍﺯ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮊﺍﭘﻨﯽ ﻫﺎ ﺭﻭﺍﺝ ﺩﺍﺷﺖ .


ﺗﺮﮎ ﮐﺮﻩ ﺷﻤﺎﻟﯽ ﻭ ﻫﺰﯾﻨﻪ ۸۰۰۰ ﺩﻻﺭﯼ

ﺍﻫﺎﻟﯽ ﮐﺮﻩ ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﺮﮎ ﺍﯾﻦ ﺳﺮﺯﻣﯿﻦ ﻭ ﺭﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﭼﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺮ ﺑﺎﺭ ۸. ۰۰۰ ﺩﻻﺭ ﺭﺍ ﺑﭙﺮﺩﺍﺯﻧﺪ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﺭﻗﻢ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ ﺍﯾﻦ ﺳﺮﺯﻣﯿﻦ ﺍﺳﺖ .


ﭘﺪﺭ ﮐﯿﻢ ﯾﻮﻧﮓ ﺍﻭﻥ ﯾﻌﻨﯽ ﮐﯿﻢ ﯾﻮﻧﮓ ﺍﯼ ‏( Kim Jong Il ‏) ،، ﭘﺎﺩﺷﺎﻩ ﻗﺒﻠﯽ ﮐﺮﻩ ﺷﻤﺎﻟﯽ، ﻫﺮ ﺳﺎﻝ ۸۰۰ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺍﯾﻦ ﮐﺸﻮﺭ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻋﯿﺎﺷﯽ ﻫﺎﯼ ﺧﻮﺩ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﻣﯽ ﺩﺍﺩ .

ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺷﺪﻩ ﮐﻪ ﮐﯿﻢ ﯾﻮﻧﮓ ﺍﯼ ‏( Kim Jong Il ‏) ، ﭘﺪﺭ ﮐﯿﻢ ﯾﻮﻧﮓ ﺍﻭﻥ، ﺳﺎﻻﻧﻪ ۷۰۰٫۰۰۰ ﯾﻮﺭﻭ ﮐﻪ ﺣﺪﻭﺩ ۱٫۲ ﻣﯿﻠﯿﻮﻥ ﺩﻻﺭ ﺍﺳﺖ، ﺧﺮﺝ ﻣﯽ ﮐﺮﺩﻩ .
ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﺩﺭ ﮐﺮﻩ ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺭﻗﻤﯽ ﺑﯿﻦ ۱۰۰۰ ﺗﺎ ۲۰۰۰ ﺩﻻﺭ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ .


ﻣﺮﺩﻡ ﮐﺮﻩ ﺷﻤﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺟﻨﮓ ﮐﺮﻩ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ، ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻗﺪﺷﺎﻥ ﺩﺭ ﺣﺪﻭﺩ ۶ ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ ﮐﻮﺗﺎﻩ ﺗﺮ ﺍﺯ ﻣﺮﺩﻡ ﮐﺮﻩ ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺍﺳﺖ .

ﺩﻟﯿﻞ ﺍﺻﻠﯽ ﺍﯾﻦ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﻗﺪ، ﻧﯿﺎﺯ ﻣﺮﺩﻡ ﺍﯾﻦ ﺳﺮﺯﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﻏﺬﺍ ﺍﺳﺖ .
ﺗﺎ ﺁﻧﺠﺎ ﮐﻪ ۶ ﻣﯿﻠﯿﻮﻥ ﮐﻮﺩﮎ ﺩﺭ ﮐﺮﻩ ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺍﺯ ﺳﻮ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺭﻧﺞ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ .


ﮐﺮﻩ ﺷﻤﺎﻟﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ۱۰۰ ﺩﺭﺻﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﺸﻮﺭﺵ ﺑﺎﺳﻮﺍﺩ ﻫﺴﺘﻨﺪ .

ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺭﺍﺳﺘﺎ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺳﯽ ﺁﯼ ﺍﯼ ‏( CIA ‏) ، ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺑﺎﻻﯼ ۱۵ ﺳﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻗﺎﺩﺭ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﻧﺪﻥ ﻭ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺎﺳﻮﺍﺩ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭ ﻣﯽ ﺭﻭﻧﺪ .۲۸ ﻣﺪﻝ ﻣﻮ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﮐﺸﻮﺭ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ .


محدودیت زنان و مردان برای کوتاه کردن موها

ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺗﺎﯾﻢ ‏( Time ‏) ، ﺯﻧﺎﻥ ﺩﺭ ﮐﺮﻩ ﺷﻤﺎﻟﯽ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ۱۴ ﻣﺪﻝ ﻣﻮ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﺧﻮﺩﺷﺎﻥ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮐﻨﻨﺪ ﻭ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺑﯿﻦ ﺁﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ، ﻗﺎﺩﺭ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﻮﻫﺎﯾﺸﺎﻥ ﺭﺍ ﮐﻮﺗﺎﻩ ﻧﮕﻪ ﺩﺍﺭﻧﺪ .
ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺩﺧﺘﺮﺍﻥ ﺟﻮﺍﻥ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﻫﺎﯾﺸﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﺎﺯ ﻭ ﯾﺎ ﺑﺎ ﮐﻤﯽ ﺣﺎﻟﺖ ﺩﺍﺩﻥ ﺑﻪ ﺁﻥ، ﻣﻮﻫﺎﯾﺸﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﺒﻨﺪﻧﺪ .ﻣﺮﺩﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﺠﺎﺯ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﻫﺎﯾﺸﺎﻥ ﺭﺍ ﺍﺯ ۵ ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ ﮐﻨﻨﺪ .
ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮﻫﺎﯾﺸﺎﻥ ﺭﺍ ﮐﻤﺘﺮ ﺍﺯ ۲ ﺍﯾﻨﭻ ﻧﮕﻪ ﺩﺍﺭﻧﺪ .
ﺍﻟﺒﺘﻪ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﻣﺴﻦ ﺗﺮ ﺗﺎ ﺣﺪﻭﺩ ۷ ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﻣﻮﻫﺎﯾﺸﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻠﻨﺪ ﮐﻨﻨﺪ .


ﺗﺨﻤﯿﻦ ﺯﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﮐﻪ ﻣﯿﺰﺍﻥ ﺩﺍﺭﺍﯾﯽ ﻫﺎﯼ ﺑﯿﻞ ﮔﯿﺘﺲ، ﺣﺪﻭﺩ ۵ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ‏( GDP ‏) ﮐﺮﻩ ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺍﺳﺖ .

ﻣﯿﺰﺍﻥ ﺩﺍﺭﺍﯾﯽ ﺑﯿﻞ ﮔﯿﺘﺲ ۷۹٫۵ ﻣﯿﻠﯿﺎﺭﺩ ﺩﻻﺭ ﺍﺳﺖ .
ﺍﯾﻦ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺮﺍﻧﻪ ﺩﺭﺁﻣﺪﻫﺎﯼ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﮐﺮﻩ ﺷﻤﺎﻟﯽ، ۱۵٫۴۵ ﻣﯿﻠﯿﺎﺭﺩ ﺩﻻﺭ ﺍﺳﺖ .
 ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﻣﻌﯿﻨﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻧﮏ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸﺪﻩ ﺍﺳﺖ .


ﺍﮔﺮ ﭘﺎﯾﺘﺤﺖ ﮐﺸﻮﺭ ﮐﺮﻩ ﺷﻤﺎﻟﯽ ﯾﮏ ﺷﻬﺮ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﻮﺩ، ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺴﺖ ﭼﻬﺎﺭﻣﯿﻦ ﮐﻼﻥ ﺷﻬﺮ ﭘﺮﺟﻤﻌﯿﺖ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺏ ﺁﯾﺪ

.ﭼﻤﻌﯿﺖ ﭘﻮﯾﻮﻧﮓ ﯾﺎﻧﮓ ۲٫۸۴۳ ﻣﯿﻠﯿﻮﻥ ﻧﻔﺮ ﺍﺳﺖ .
ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﯾﻦ ﺷﻬﺮ، ﺍﺯ ﭼﻬﺎﺭﻣﯿﻦ ﺷﻬﺮ ﭘﺮﺟﻤﻌﯿﺖ ﺍﯾﺎﻻﺕ ﻣﺘﺤﺪﻩ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ﯾﻌﻨﯽ ﻫﯿﻮﺳﺘﻮﻥ ﺑﺎ ﺍﺯﺩﺣﺎﻡ ۲٫۲۳ ﻣﯿﻠﯿﻮﻥ ﻧﻔﺮ ﻫﻢ ﭘﺮﺟﻤﻌﯿﺖ ﺗﺮ ﺍﺳﺖ .

ش
ﮐﺮﻩ ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺩﺭ ﺟﺎﻡ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺳﺎﻝ ۲۰۱۰ ﯾﮏ ﮔﻞ ﺑﻪ ﺗﯿﻢ ﺑﺮﺯﯾﻞ ﺯﺩ .

ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺍﯾﻦ ﺑﺎﺯﯼ ۲ ﺑﺮ ﯾﮏ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺑﺮﺯﯾﻞ ﺑﻮﺩ .


ﻭﺳﻌﺖ ﮐﺮﻩ ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺩﺭ ﺣﺪﻭﺩ ﻭﺳﻌﺖ ﭘﻨﺴﯿﻠﻮﺍﻧﯿﺎﺳﺖ

ﭘﻨﺴﯿﻠﻮﺍﻧﯿﺎ ۱۱۹٫۲۸۳ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻭﺳﻌﺖ ﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﻣﻌﺎﺩﻝ ۴۶٫۰۵۵٫۲۴ ﻣﺎﯾﻞ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ . ﻭﺳﻌﺖ ﮐﺮﻩ ﺷﻤﺎﻟﯽ ۱۲۰٫۵۳۸ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺍﺳﺖ .


ﺍﮔﺮﭼﻪ ﮐﻤﺘﺮ ﺍﺯ ۲۰ ﺩﺭﺻﺪ ﺯﻣﯿﻦ ﻫﺎﯼ ﺍﯾﻦ ﺳﺮﺯﻣﯿﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﮐﺸﺖ ﺩﺍﺭﺩ ﺍﻣﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﻭﺳﻌﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮐﻞ ﻧﯿﻮﺟﺮﺳﯽ ﺍﺳﺖ

 .
ﺗﻨﻬﺎ ۱۹٫۵ ﺩﺭﺻﺪ ﺍﺯ ﺯﻣﯿﻦ ﻫﺎﯼ ﮐﺮﻩ ﺷﻤﺎﻟﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﮐﺸﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻌﺎﺩﻝ ۸٫۸۰۰ ﻣﺎﯾﻞ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ .
 ﺍﯾﻦ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻭﺳﻌﺖ ﮐﻞ ﻧﯿﻮﺟﺮﺳﯽ ﭼﯿﺰﯼ ﺩﺭ ﺣﺪﻭﺩ ۸٫۷۲۲٫۵۸ ﻣﺎﯾﻞ ﻣﺮﺑﻊ ﺍﺳﺖ .


ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺍﻓﺮﺍﺩﯼ ﮐﻪ ﺩﺭ ﮐﺮﻩ ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺁﻣﺎﺩﮔﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﺩﺭ ﺧﺪﻣﺖ ﻧﻈﺎﻡ ﻭﻇﯿﻔﻪ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﻧﺪ ۲٫۵ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﻞ ﮐﺸﻮﺭ ﻧﺮﻭﮊ ﺍﺳﺖ

.۶٫۵۱۵ ﻣﯿﻠﯿﻮﻥ ﻣﺮﺩ ﻭ ۶٫۴۱۸ ﻣﯿﻠﯿﻮﻥ ﺯﻥ ﺩﺭ ﮐﺸﻮﺭ ﮐﺮﻩ ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺷﺮﮐﺖ ﺩﺭ ﺧﺪﻣﺖ ﻧﻈﺎﻡ ﻭﻇﯿﻔﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﮐﻪ ﺩﺭ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﭼﯿﺰﯼ ﺣﺪﻭﺩ ۱۲٫۹۳۳ ﻣﯿﻠﯿﻮﻥ ﻧﻔﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ .
ﺍﯾﻦ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﻞ ﮐﺸﻮﺭ ﻧﺮﻭﮊ ﺩﺭ ﺣﺪﻭﺩ ۵٫۱ ﻣﯿﻠﯿﻮﻥ ﻧﻔﺮ ﺍﺳﺖ .


ﺗﻨﻬﺎ ۲٫۸۳ ﺩﺭﺻﺪ ﺍﺯ ﺟﺎﺩﻩ ﻫﺎﯼ ﮐﺮﻩ ﺷﻤﺎﻟﯽ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺭﻓﺖ ﻭ ﺁﻣﺪ ﺩﺍﺭﻧﺪ .

۲۵٫۵۵۴ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺟﺎﺩﻩ ﺩﺭ ﮐﺮﻩ ﺷﻤﺎﻟﯽ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ۷۲۴ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺁﻥ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﺪﻥ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﻧﺪ .
ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﺑﺎ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺟﺎﺩﻩ ﻫﺎﯼ ﮐﺮﻩ ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺍﯼ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮﺍﻧﺪ ۱٫۵ ﺩﻭﺭ ﺣﻮﻝ ﺳﯿﺎﺭﻩ ﻣﺸﺘﺮﯼ ﺑﮕﺮﺩﺩ ﺍﻣﺎ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﯾﻦ ﺭﺍﻩ ﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻧﯿﻮﯾﻮﺭﮎ ﺗﺎ ﮐﻠﯿﻮﻟﻨﺪ ﺍﺳﺖ .
ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺟﺎﺩﻩ ﻫﺎﯼ ﮐﺮﻩ ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺑﻪ ۲۵٫۵۵۴ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﯽ ﺭﺳﺪ .
ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺳﯿﺎﺭﻩ ﻣﺸﺘﺮﯼ ۱۵٫۳۲۹ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺍﺳﺖ .
ﺩﺭ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﺴﺎﻓﺖ ﺷﻬﺮ ﮐﻠﯿﻮﻟﻨﺪ ﺗﺎ ﻧﯿﻮﯾﻮﺭﮎ ﻫﻢ ۴۶۳ ﻣﺎﯾﻞ ﺍﺳﺖ .


ﮐﺮﻩ ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭ ﺳﻮﻣﺎﻟﯽ، ﻓﺎﺳﺪﺗﺮﯾﻦ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎﯼ ﺟﻬﺎﻥ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭ ﻣﯽ ﺁﯾﻨﺪ .

ﺷﺎﺧﺺ ﻓﺴﺎﺩ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎﯾﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ .
ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۲۰۱۴، ﮐﺮﻩ ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭ ﺳﻮﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻓﺎﺳﺪﺗﺮﯾﻦ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎﯼ ﺟﻬﺎﻥ ﺍﻋﻼﻡ ﺷﺪﻧﺪ .
ﺍﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻋﺪﺩﯼ ﻣﺎﺑﯿﻦ ۰ ﺗﺎ ۱۰۰ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ۰ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺳﻄﺢ ﻓﺴﺎﺩ ﺍﺳﺖ؛ ﮐﺮﻩ ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺭﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪﯼ ﺭﻗﻢ ۸ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺩﺍﺩ .

نظرات (۱)

جالب و خواندنی
پاسخ:
خوشحالیم از این که خوشتون اومده

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
تجدید کد امنیتی