چـوخـونــی

نقل اخبار و بازتاب مشکلات روستای چوخون و شهرستان بشاگـَـرد

چـوخـونــی

نقل اخبار و بازتاب مشکلات روستای چوخون و شهرستان بشاگـَـرد

چـوخـونــی

ســـــلام
علی زارعی هستم نویسنده و مدیر وبلاگ چوخونــی

این وبلاگ به معرفی روستای چــوخـون و شهرستان بشاگـَـــرد و شرح اخبار و حوادث آن میپردازد.

همچنین برای تنوع بیشتر ، مطالب گوناگون و متفرقه هم قرار داده میشود.

بــرای مشاهــده تمامی مطالــب وبلاگ روی ' همه نوشته ها ' در بالای صفحه کلیک کنید.

لطفا با نظراتتون ما را در بهتر ساختن وبلاگ یاری کنید.

برای ارتبــاط و همکاری با مدیـر وبلاگ از صفحــه ' ارتباط با مدیر ' دیدن کنید.

برای دسترسی راحت تر به مطالب وبلاگ از قسمت موضوعات استفاده کنید.

برای مشاهده کامل مطالب به ادامه مطلب مراجعه کنید.

همچنین به دلیل بروز بودن وبلاگ از دیگر صفحات نیز دیدن کنید.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شــروع فعالیــت:24 آذر 95
نویسنده:علــــی زارعــــی
ایمیل وبلاگ:chookhoni‎@yahoo.com
ایمیل نویسنده:zarei2757‎@yahoo.com

نظـــر یادت نــــره

بشاگرد شهرستانیست واقع در جنوب شرق کشور در استان هرمزگان که به استانهای سیستان و بلوچستان و کرمان متصل میباشد و به ﻧﺴﺒﺖ ﻭﺳﻌﺘﯽ ﮐﻪ ﺩﺍﺭﺩ ﺍﺯ ﺯﺑﺎﻥ ﻫﺎ،ﻟﻬﺠﻪ ﻫﺎ ﻭ ﮔﻮﯾﺶ ﻫﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ

این منطقه دارای 2 زبان اصلی یا به اصطلاح گویش است که مارزِگالی و مُلکی گالی نام دارند.
این 2گویش از نظر کلمات، قواعد و... متفاوت و مستقل هستند و فقط در بعضی واژه های اندک مشابهند.

البته خود گویش مارزگالی به دلیل تفاوت به چند دسته تقسیم میشوند: گافری ، انگهرانی، درابسری که به طور کای به دلیل شباهت به هم مارزگالی نامیده میشوند

اگر شما ملکی گال باشید به راحتی میتوانید صحبتهای یک مارزگال را فهمیده و درک کرده و یاد بگیرید و پاسخ دهید ولی برعکس این قضیه کمی مشکلتر است.

در ادامه مطلب به طور خلاصه به معرفی این دو گویش میپردازیم.


گویش مارزِگالی
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮﺭ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺍﺳﻢ ﺍﯾﻦ ﮔﻮﯾﺶ ﭘﯿﺪﺍﺳﺖ ‏( ﺩﺭﻣﺎﺭﺯﯼ ﮔﺎﻟﯽ، ﻣﺎﺭﺯ : ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺍﯼ ﺩﺭﺟﻨﻮﺏ ﮐﺮﻣﺎﻥ ﻭ ﮔﺎﻝ : ﺻﺤﺒﺖ ‏) ﻗﺴﻤﺖ ﺍﻋﻈﻢ ﺍﯾﻦ ﮔﻮﯾﺶ ﺍﺯ ﻣﺎﺭﺯ ﻭﺍﺭﺩ ﺑﺸﺎﮔﺮﺩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ .
 ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺮﺩﻡ ﺷﻤﺎﻝ ﺑﺸﺎﮔﺮﺩ ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﮔﻮﯾﺶ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻭ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻪ ﺟﻨﻮﺏ ﻧﺰﺩﯾﮏ ﺗﺮﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ ﺍﺯ ﮐﻠﻤﺎﺕ ﻣﺎﺭﺯﯼ ﺍﺻﯿﻞ ﮐﻤﺘﺮ ﭘﯿﺪﺍ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺍﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺎﻧﮕﺮ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺯﯾﺎﺩ ﺯﺑﺎﻥ ﻣﺎﺭﺯﯼ ﺑﻪ شمالی بشاگرد و ﺑﻪ ﻧﺪﺭﺕ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺁﻥ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺗﺮ بشاگرد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
ﮔﻮﯾﺶ ﻣﺎﺭﺯﯼ ﮔﺎﻟﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﮔﻮﯾﺶ ﺑﻨﺪﺭﯼ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﻓﻘﻂ ﺩﺭ ﺗﻠﻔﻆ ﺑﻌﻀﯽ ﮐﻠﻤﺎﺕ ﻭ ﺍﻓﻌﺎﻝ ﺍﺧﺘﻼﻓﺎﺗﯽ ﺟﺰﺋﯽ ﺑﺎ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺍﺭﺩ .

ﺍﯾﻦ ﮔﻮﯾﺶ ﺩﺍﺭﺍﯼ ﻟﻬﺠﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺟﻐﺮﺍﻓﯿﺎﯾﯽ ﻭ ﻗﻮﻣﯽ ﺗﻔﺎﻭﺗﻬﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻣﺜﻼ ﻟﻬﺠﻪ ﺍَﻧﮕُﻬﺮﺍﻧﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﺮﺍﺑﺖ ﻭ ﻭﺍﺑﺴﺘﮕﯽ ﻫﺎﯼ ﻓﺎﻣﯿﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺭﻭﺳﺘﺎﻫﺎﯼ ﺩَﺭﭘَﻬﻦ ﻭ ﺳِﻨﺪِﺭﮎ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﻧﺰﺩﯾﮏ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﯿﺒﺎﺷﻨﺪ ﻭ ﻣﺮﺩﻡ ﺩﺭﺍﺑﺴَﺮ ﺑﺎ ﻟﻬﺠﻪ ﻣﺨﺼﻮﺹ ﺧﻮﺩﺷﺎﻥ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ


 این گویش که گویش های حدود 45درصد مردم این منطقه است مربوط به همه ی روستاهای دهستانهای  گوهَران،سردشت، گافر، پارمون ، درابسر و روستای جَکدان از دهستان جکدان است.

ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﻧﻤﺎﻧﺪ گویش مارزی گالی ﺩﺭ شهرستان ﺑﺸﺎﮔﺮﺩ با منطقه مارز ﺣﺪﻭﺩ 30-20 ﺩﺭﺻﺪ ﻓﺮﻕ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﻭ 20 ﺩﺭﺻﺪ ﺯﺑﺎﻥ ﺑﻨﺪﺭﯼ ﺑﺎ ﺁﻥ ﻗﺎﻃﯽ ﺷﺪﻩ ﻭﺗﺎ ﺣﺪﻭﺩﯼ ﺯﺑﺎﻥ ﺍﺻﯿﻞ ﺑﺸﺎﮔﺮﺩﯼ،ﻓﺎﺭﺳﯽ،ﺑﻠﻮﭼﯽ،ﻋﺮﺑﯽ ﻭ .... ﺑﻪ ﺁﻥ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ

ﭼﻮﻥ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺑﺸﺎﮔﺮﺩ ﺍﺯ ﺭﻭﺳﺘﺎﻫﺎﯼ ﺯﯾﺎﺩﯼ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ،ﺍﯾﻦ ﮔﻮﯾﺶ ﺩﺭ ﺭﻭﺳﺘﺎﻫﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺩﺳﺘﺨﻮﺵ ﺗﻐﯿﯿﺮﺍﺗﯽ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ، ﺗﺎﺣﺪﯼ ﮐﻪ ﺭﻭﺳﺘﺎﻫﺎﯼ ﻧﺰﺩﯾﮏ ﻫﻢ ﻧﯿﺰ ﺩﺭ ﻟﻬﺠﻪ ﻭ ﺗﻠﻔﻆ ﺑﻌﻀﯽ ﮐﻠﻤﺎﺕ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻓﺮﻕ ﺩﺍﺭﻧﺪ

این گویش تنها مختص این بخشها نیستند و بعضی مردم شهرستانهای دیگر استان مانند میناب و یا سندرک و مردم شهرستان مارز در جنوب کرمان هم به همین گویش تکلم میکنند.
اگر شما اصلا این گویش را بلد نباشید و در کنار کسی که با این گویشها صحبت میکند قرار بگیرید شاید بتوانید چند کلمه از حرفایش را بفهمید ولی نمیتوانید ارتباط برقرار کنید

جالب است که تعدادی کلمات در گویشهای بشکردی در انگلیسی وجود دارد یا بهتر میتوان گفت تعدادی از کلمات انگلیسی با اندکی تغییر در تلفط در گویشهای بشکرد وجود دارد که در آینده مفصل به آنها میپردازیم.
خود قسمت گال در کلمه ی مارزگال ریشه انگلیسی دارد البته در تلفظ اندکی فرق دارد
کلمه call (با تلفظ کال) در انگلیسی به معنای صحبت کردن است و در گویشهای بشکردی با اندکی تغییر در تلفظ به گال تبدیل و از آن استفاده شده است.

در آینده به صورت مستقل و مفصل  به بررسی  و شناخت بیشتر این گویش میپردازیم.


گویش ملکی گالی
ﺍﯾﻦ ﺯﺑﺎﻥ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ ﺍﺯ ﮔﺬﺷﺘﮕﺎﻥ ﻣﺎ ﺯﺑﺎﻥ ﺍﺻﻠﯽ ﺑﺸﺎﮔﺮﺩ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ،ﺍﺩﻏﺎﻣﯽ ﺍﺯ ﺯﺑﺎﻥ ﻫﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺩﻧﯿﺎ ﻣﺜﻞ : ﺍﻧﮕﻠﯿﺴﯽ،ﻓﺎﺭﺳﯽ،ﻋﺮﺑﯽ،ﺑﻠﻮﭼﯽ،ﻫﻨﺪﯼ ﻭ .... ﻣﯿﺒﺎﺷﺪﻭ ﺑﻪ ﺩﻟﯿﻞ ﺗﻨﻮﻉ ﺯﺑﺎﻧﯽ ﻭ ﺗﻐﯿﯿﺮﺍﺕ ﮔﺴﺘﺮﺩﻩ ﺍﯼ ﮐﻪ ﺭﻭﯼ ﺍﯾﻦ ﺯﺑﺎﻥ ﻫﺎ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ،ﺍﺯ ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ ﻭ ﺩﺭﻋﯿﻦ ﺣﺎﻝ ﺳﺨﺘﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺍﯼ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﺍﺳﺖ


ﮔﻮﯾﺶ ﻣﻠﮑﯽ ﮔﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺩﺭ ﻧﻮﺍﺣﯽ ﻣﺮﮐﺰﯼ ،ﺟﻨﻮﺏ ﺷﺮﻕ ﻭ ﺟﻨﻮﺏ ﻏﺮﺏ ﺑﺸﺎﮔﺮﺩ ﻭﺩﺭ ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﻫﻤﭽﻮﻥ ﺯﻧﮕﯿﮏ،ﭘﯿﺰﮒ ﻭ ﮔﺎﻓﺮ ﺭﻭﺍﺝ ﺩﺍﺭﺩ ﺩﺍﺭﺍﯼ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮﺩﯼ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﮔﺮﺍﻣﺮ ﺧﺎﺹ ،ﻟﻐﺎﺕ ﻭ ﺍﺻﻄﻼﺣﺎﺕ ﺁﻥ ﻧﯿﺰ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮﺩ ﻣﯿﺒﺎﺷﻨﺪ

ﻣﻠﮑﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎﯼ ﻣﺤﻠﯽ ﻭ ﺑﻮﻣﯽ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﮔﺎﻝ ‏( ﻻﺥ ‏) ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎﯼ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻭ ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺍﺻﻄﻼﺡ ﻣﻠﮑﯽ ﮔﺎﻝ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎﯼ ﺯﺑﺎﻥ ﺑﻮﻣﯽ ﻭ ﻣﺤﻠﯽ ﺑﺸﺎﮔﺮﺩ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﮔﻮﯾﺶ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﻣﯿﺸﮑﺎﻟﯽ ‏( ﻣﯿﺮﺷﮑﺎﺭﯼ ‏) ﻧﯿﺰ ﻣﻌﺮﻭﻑ ﺍﺳﺖﻣﯿﺸﮑﺎﻟﯽ ‏( ﻣﯿﺮﺷﮑﺎﺭﯼ ‏) ﻧﯿﺰ ﻣﻌﺮﻭﻑ ﺍﺳﺖ .

ﺑﺸﺎﮔﺮﺩ ﺩﺭ ﻟﻐﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎﯼ ﺷﮑﺎﺭ ﮔﺎﻩ ﻭ ﺗﻔﺮﯾﺢ ﮔﺎﻩ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﻭ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺟﻐﺮﺍﻓﯿﺎﯾﯽ ﺍﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮐﻪ ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﯽ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺍﯼ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ﺷﮑﺎﺭ ﻭ ﺗﻔﺮﯾﺢ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ .
لذا ﺍﮐﺜﺮ ﺍﻫﺎﻟﯽ ﺑﻮﻣﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺩﺭ ﺷﮑﺎﺭ ﺗﺴﻠﻄﯽ ﺧﺎﺹ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﻧﺪ ﻭ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺷﮑﺎﺭﭼﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﯿﺸﮑﺎﻝ ‏( ﻣﯿﺮ ﺷﮑﺎﺭ ‏) ﻣﻌﺮﻭﻑ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﻧﺪ .
ﻧﺎﻡ ﺩﯾﮕﺮ ﮔﻮﯾﺶ ﻣﻠﮑﯽ ﮔﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺩﺭ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺸﺎﮔﺮﺩ ﻣﻌﺮﻭﻑ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻣﯿﺸﮑﺎﻟﯽ ‏( ﻣﯿﺮ ﺷﮑﺎﺭﯼ ‏) ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻋﻠﺖ ﻧﺎﻣﮕﺬﺍﺭﯼ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺩﻟﯿﻞ ﺗﮑﻠﻢ ﺍﮐﺜﺮ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺑﻮﻣﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮐﻪ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺷﮑﺎﺭﭼﯽ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ .
ﺍﯾﻦ ﮔﻮﯾﺶ ﻧﯿﺰ ﺩﺍﺭﺍﯼ ﻟﻬﺠﻪ ﻫﺎﯼ ﺯَﻧﮕﯿَﮑﯽ،ﭘﯿﺰﮔﯽ ﻭ ﮔﺎﻓﺮﯼ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ

گویش ملکی گالی که معروف به زبان بشاگردی اصیل است ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺩﺭ ﺟﻨﻮﺏ ﻭﻣﺮﮐﺰ ﺑﺸﺎگرﺩ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭﺍﺯ ﻫﻤﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﺍﺯ ﺷﻤﺎﻝ ﺷﺮﻕ ﺑﺸﺎﮔﺮﺩ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺨﺶ ﻫﺎﯼ ﮔﺎﻓﺮ ﻭ ﭘﺎﺭﺍﻣﻮﻥ ﺭﺍﻧﯿﺰ ﺩﺭﺑﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ
این ﺯﺑﺎﻥ ﺩﺭ ﺑﯿﻦ ﺧﻮﺩ ﺑﺸﺎﮔﺮﺩﯼ ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﯿﻦ ﺭﻭﺳﺘﺎ ﻫﺎ ﻭ ﺑﺨﺶ ﻫﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﺯ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﻫﺎﯼ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺍﯼ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﺍﺳﺖ .

ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺭﻭﺳﺘﺎﻫﺎﯼ ﭼﻮﺧﻮﻥ ،ﺩﺭﺟَﮏ، ﻭِﯼ، ﺯِﻫﺒَﺪﯼ،ﮐﻮه ﺣﯿﺪﺭ،ﺑﻠﺒﻞ ﺁﺑﺎﺩ، ﺑَﺮﺍﻫِﻨﮓ، ﮐَﺸﻤِﯿﮕﯽ،ﭘَﺮﺍﻧﮕﯽ، ﺯﺍﭺ،ﺩﺍﺭﺑَﺴﺖ، ﺑُﺴﺘَﮑﺎﻥ،ﺯَﻫَﮏ،ﺍَﻫﻮِﻥ ،ﺷَﻪ ﺑﺎﺑَﮏ، علی آباد، گِروغ، ﺩَﺭﺍﻟُﻮﯼ ،ﻗﺴﻤﺘﯽ ﺍﺯ ﺟﮑﺪﺍﻥ، ﺟﻨﮕﻞ، ﺩَﻫَﻨﺪَﺭﺷﻪ ﺑﺎﺑﮏ، ﮔﻮﺭﯾﭽﯽ، ﺯﻣﯿﻦ ﺩﺭ ﻭ .... ‏( اﺯ ﺑﺨﺶ ﻣﺮﮐﺰﯼ ‏) ﻭﻫﻤﻪ ﺭﻭﺳﺘﺎﻫﺎﯼ ﺑﺨﺶ ﮔﺎﻓﺮ ﻭ ﭘﺎﺭﺍﻣﻮﻥ، ﺭﻭﺳﺘﺎﻫﺎﯼ ﺷﯿﺒﮑﻮﻩ، ﮔﺮﻭ، ﮔَﺸﯿﺮﺍﺯ، ﺩِﻭِﻥ، ﻧﺰ، ﭘﺮﺍﺯﻧﻮ ... ﺍﺯ ﺑﺨﺶ ﺳﻨﺪﺭﮎ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻣﯿﻨﺎﺏ ﻭﺭﻭﺳﺘﺎﻫﺎﯼ ﮔَﺰﺩﺍﻥ ﻭ ... ﺍﺯ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺟﺎﺳﮏ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ .

در این گویش هم کلمات وارد شده از زبانهای دیگر مانند انگلیسی دیده میشود.
شاید شما بتوانید هنگام صحبت کردن با یک مارزگال منظور او را بفهمید و با او ارتباط برقرار کنید ولی عمرا اگر بتوانید حرفهای یک ملکی گال را فهمیده و با او ارتباط برقرار کنید چون این گویش فقط مخصوص مردم تعدادی روستاست و عمرا اگر بتوانید این گونه گویش و زبانی را در ایران پیدا کنید
کلمه ملکی گال هم از دو قسمت ملکی+گال تشکیل شده است که ملکی به معنای محلی و یا بومی و گال هم به معنای صحبت کردن است.
پس با این حساب ملکی گال به گویش مردم بومی و محلی این منطقه گفته میشود.

کلمات و قواعد در این گویش بسیار مستقل از دیگر زبانها و گویشها هستند و عمراً این کلمات و قواعد را در گویش و زبان دیگری پیدا کنید

یادگیری این گویش کمی سخت است چون کلمات و قواعد کاملا متفاوت دارد و قواعد در این گویش (مخصوصا قواعد مربوط به فعل ها) عموماً از قانون و قاعده خاصی پیروی نمیکنند
 البته مارزی گالها و... راحتتر میتوانند این گویش را یاد بگیرند چون با ملکی گالها رفت و آمد دارند


بلوچی
 تعداد ﻗﻠﯿﻠﯽ ﺍﺯ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﺸﺎﮔﺮﺩ ﺑﻪ ﺯﺑﺎﻥ ﺑﻠﻮﭼﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ .
منابع:
ﺗﺮﺍﺩﮔﯿﻞ، ﭘﯿﺘﺮ، ﺯﺑﺎﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ . ﺩﺭ ﺁﻣﺪﯼ ﺑﺮ ﺯﺑﺎﻥ ﻭ ﺟﺎﻣﻌﻪ ، ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ، ﭺ . ﺍﻭﻝ، ﺗﻬﺮﺍﻥ : ﻧﺸﺮ ﺍﮔﻪ . 1376 .

ﻣﺪﺭﺳﯽ، ﯾﺤﯿﯽ، ﺩﺭﺁﻣﺪﯼ ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺯﺑﺎﻥ ، ﺗﻬﺮﺍﻥ : ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﻭ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺕ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ، 1368 .

در پستهای بعدی مفصل به بررسی این گویشها میپردازیم.

نظرات (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
تجدید کد امنیتی