چـوخـونــی

نقل اخبار و بازتاب مشکلات روستای چوخون و شهرستان بشاگـَـرد

چـوخـونــی

نقل اخبار و بازتاب مشکلات روستای چوخون و شهرستان بشاگـَـرد

مشخصات بلاگ
چـوخـونــی

ســـــلام
علی زارعی هستم نویسنده و مدیر وبلاگ چوخونــی

این وبلاگ به معرفی روستای چــوخـون و شهرستان بشاگـَـــرد و شرح اخبار و حوادث آن میپردازد.

همچنین برای تنوع بیشتر ، مطالب گوناگون و متفرقه هم قرار داده میشود.

بــرای مشاهــده تمامی مطالــب وبلاگ روی ' همه نوشته ها ' در بالای صفحه کلیک کنید.

لطفا با نظراتتون ما را در بهتر ساختن وبلاگ یاری کنید.

برای ارتبــاط و همکاری با مدیـر وبلاگ از صفحــه ' ارتباط با مدیر ' دیدن کنید.

برای دسترسی راحت تر به مطالب وبلاگ از قسمت موضوعات استفاده کنید.

برای مشاهده کامل مطالب به ادامه مطلب مراجعه کنید.

همچنین به دلیل بروز بودن وبلاگ از دیگر صفحات نیز دیدن کنید.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شــروع فعالیــت:24 آذر 95
نویسنده:علــــی زارعــــی
ایمیل وبلاگ:chookhoni‎@yahoo.com
ایمیل نویسنده:zarei2757‎@yahoo.com

نظـــر یادت نــــره

۲۳ مطلب در مهر ۱۳۹۶ ثبت شده است

مگســے را کشتــمـ نـــہ بـــہ جـــرمـ اینکـــہ ﺣﯿــﻮﺍﻥ ﭘﻠﯿــﺪے ﺍﺳــﺖ، ﺑَـﺪ ﺍﺳــﺖ ﻭ ﻧـــہ ﭼـﻮﻥ ﻧﺴﺒــﺖ ﺳــﻮﺩﺵ بــہ ﺿــﺮﺭ ﯾـﮏ بہ ﺻــﺪ ﺍﺳــﺖ
ﻃﻔــﻞ ﻣﻌﺼــﻮمـ بہ ﺩﻭﺭ ﺳــﺮ ﻣــﻦ ﻣﯿﭽﺮﺧﯿﺪ، بہ ﺧﯿﺎﻟــﺶ ﻗﻨـــﺪمـ ﯾﺎ کہ ﭼــﻮﻥ ﺍَﻏــﺬیہ ﯼ ﻣﺸﻬـــﻮﺭﺵ ﺗﺎ ﺑــہ ﺍﯾــﻦ ﺣــﺪّ ﮔَﻨــﺪَمـ !
ﺍﯼ ﺩﻭ ﺻـﺪ ﻧـــﻮﺭ بہ ﻗﺒــﺮﺵ ﺑﺎﺭَﺩ؛ ﻣﮕــﺲ ﺧﻮﺑــے ﺑـــﻮﺩ .
ﻣﻦ بہ ﺍﯾـﻦ ﺟــﺮمـ کہ ﺍﺯ ﯾــﺎﺩ ﺗــﻮ ﺑﯿﺮﻭنــمـ ﮐــﺮﺩ، ﻣﮕﺴـے ﺭﺍ ﮐﺸﺘــمـ !
 • علــی زارعــی
ﻣﻮﺵ ۲ ﺳﺎﻝ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﻫﺮ ۴۵ ﺭﻭﺯ ﺯﺍﯾﻤﺎﻥ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺩﺭ ﻫﺮﺑﺎﺭ ﺯﺍﯾﻤﺎﻥ ﺗﺎ ۱۲ ﺑﭽﻪ ﺑﺪﻧﯿﺎ ﻣﯽ ﺁﻭﺭﺩ .

ﺳﮓ ۱۳ ﺳﺎﻝ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ، ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺑﺎﺭﺩﺍﺭﯼ ۵۸ ﺗﺎ ۷۰ ﺭﻭﺯ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻫﺮﺑﺎﺭ ﺯﺍﯾﻤﺎﻥ ﺗﺎ ۶ ﺑﭽﻪ ﺑﺪﻧﯿﺎ ﻣﯽ ﺁﻭﺭﺩ .

ﺍﺳﺐ ۲۳ ﺳﺎﻝ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ، ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺑﺎﺭﺩﺍﺭﯼ ۳۳۰ ﺗﺎ۳۴۰ ﺭﻭﺯ ﻃﻮﻝ ﻣﯽ ﮐﺸﺪ ﻭ ﺩﺭ ﻫﺮ ﺑﺎﺭ ﺯﺍﯾﻤﺎﻥ ﯾﮏ ﮐﺮﻩ ﻭ ﮔﺎﻫﯽ ﺑﻨﺪﺭﺕ ﺩﻭﻗﻠﻮ ﺑﺪﻧﯿﺎ ﻣﯽ ﺁﻭﺭﺩ .

ﮔﺮﺑﻪ ۱۴ ﺳﺎﻝ ﻋﻤﺮ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﺣﺪﻭﺩ ﯾﮏ ﻣﺎﻩ ﺯﻣﺎﻥ ﺑﺎﺭﺩﺍﺭﯼ ﺍﺵ ﻃﻮﻝ ﻣﯽ ﮐﺸﺪ ﻭ ﺩﺭ ﻫﺮ ﺑﺎﺭ ﺯﺍﯾﻤﺎﻥ ﺗﺎ۶ ﻧﻮﺯﺍﺩ ﺑﺪﻧﯿﺎ ﻣﯽ ﺁﻭﺭﺩ .

ﺧﺮﮔﻮﺵ ۵ ﺳﺎﻝ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ، ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺑﺎﺭﺩﺍﺭﯼ ۱ ﺗﺎ ۱ﻭ ﻧﯿﻢ ﻣﺎﻫﻪ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺩﺭ ﻫﺮ ﺑﺎﺭ ﺯﺍﯾﻤﺎﻥ ۱۰ ﺗﺎ ۱۲ ﺗﻮﻟﻪ ﺑﺪﻧﯿﺎ ﻣﯽ ﺁﻭﺭﺩ .

ﻓﯿﻞ ۶۰ ﺳﺎﻝ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ، ﺍﯾﻦ ﺣﯿﻮﺍﻥ ﺑﯿﭽﺎﺭﻩ ﻧﺰﺩﯾﮏ ۲۰ ﺗﺎ ۲۲ ﻣﺎﻩ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﺪﻧﯿﺎ ﺁﻭﺭﺩﻥ ﯾﮏ ﻭ به ندرﺕ ۲ ﻓﺮﺯﻧﺪ منتظر ﻣﯿﻤﺎﻧﺪ .

ﺧﺮﺱ ۲۵ ﺳﺎﻝ ﻋﻤﺮ ﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺑﺎﺭﺩﺍﺭﯼ ﺍﻭ ﺑﻪ ۷ ﻣﺎﻩ ﻣﯽ ﺭﺳﺪ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻣﻌﻤﻮﻻ ۲ ﺗﻮﻟﻪ ﺯﯾﺒﺎ ﺑﺪﻧﯿﺎ ﻣﯽ ﺁﻭﺭﺩ .

ﮔﺎﻭ ۲۵ ﺳﺎﻝ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻭ ﻧﺰﺩﯾﮏ ﺑﻪ ۹ ﻣﺎﻩ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﯾﮏ ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ .

ﺷﺘﺮ ۴۰ ﺳﺎﻝ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻭ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺑﺎﺭﺩﺍﺭﯼ ﺍﻭ ﺑﻪ ﺩﻭ ﺳﺎﻝ ﻣﯽ ﺭﺳﺪ .

ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺑﺎﻻﯼ ۷۰ ﺳﺎﻝ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻭ ۹ ﻣﺎﻩ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺯﯾﺒﺎﺗﺮﯾﻦ ﻧﻮﺯﺍﺩ ﺩﻧﯿﺎ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ.
 • علــی زارعــی
باخبر شدیم از چند روز قبل کار آسفالت جاده ی بشاگرد جاسک دوباره از سر گرفته شده.
جاده ی بشاگرد-جاسک که چندین سال با وضع اسفناک خود رها شده است حالا در دست تعمیر است
کار تعمیر این جاده از سالهای قبل پس از مدتها انتظار آغاز شده بود، ولی هنوز ٧ کیلومتر هم تعمیر نشده بود که رها شد و نیمه کاره ماند
حالا پس از مدتها کار تعمیر این جاده به همان صورت آغاز شده است.
البته آسفالت از طرف جاسک به بشاگرد و از روستای شهرک مطهر شروع شده که مطابق سخنان فرماندار بشاگرد تا دوراهی سد جگین آسفالت پیدا میکند و بعد از آن ادامه ی آسفالت قبلی از طرف جکدان به جاسک ادامه پیدا میکند.
حال باید دید آیا اینبار کار تعمیر این جاده به اتمام میرسد یا نه؟؟
البته کار تعمیر این جاده اصلا استاندارد و به صورت مناسب نیست و فقط یک لایه نازک به روی آسفالت داغون قبل کشیده میشود که مطمئاً بعد از چند ماه یا سال باز شاهد همان آش و همان کاسه هستیم.

باید توجه داشت که این قسمت که قرار است آسفالت شود تنها حدود٢٣ کیلومتر از ١٣٠ کیلومتر محور جاسک-بشاگرد است که بدترین و خرابترین قسمت این محور است.
گفتنی است ۶میلیارد تومان بودجه برای همین چند کیلومتر که نزدیک به ٣٠ کیلومتر است در نظر گرفته شده است.

به زودی اطلاعات بیشتر همراه با عکس قرار داده میشود.
 • علــی زارعــی
سگ ولگرد
ﺳﮓ ﻭﻟﮕﺮﺩ ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﺍﺯ ﺻﺎﺩﻕ ﻫﺪﺍﯾﺖ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎﺭ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۱۳۲۱ ﺧﻮﺭﺷﯿﺪﯼ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﻫﻔﺖ ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﺩﯾﮕﺮ ﺩﺭ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺩﺍﺳﺘﺎﻥﺳﮓ ﻭﻟﮕﺮﺩ ﺩﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ .
ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﺁﻥ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩٔ ﺳﮓ ﺍﺻﯿﻞ ﺍﺳﮑﺎﺗﻠﻨﺪﯼ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﭘﺎﺕ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﮔﻢ ﮐﺮﺩﻥ ﺻﺎﺣﺐ ﺧﻮﺩ، ﺳﺮﮔﺮﺩﺍﻥ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺍﺯ ﺳﻮﯼ ﺍﻧﺴﺎﻥﻫﺎ ﻣﻮﺭﺩ ﺁﺯﺍﺭ ﻭ ﺍﺫﯾﺖ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﯽﮔﯿﺮﺩ .
ﭘﺎﺕ ﺳﮕﯽ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﻧﯿﺴﺖ . ﺍﻭ ﺩﺭ ﺁﺭﺯﻭﯼ ﺑﺎﺯﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﮐﻮﺩﮐﯽ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺩﺭ ﺗﻪِ ﭼﺸﻢﻫﺎﯾﺶ ﺭﻭﺣﯽ ﺍﻧﺴﺎﻧﯽ ﺩﯾﺪﻩ ﻣﯽﺷﻮﺩ
.

ﺧﻼﺻﻪ ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﮐﺘﺎﺏ و دانلود در ادامه مطلب
 • علــی زارعــی

ﺟﻨﻮﺏ ﻭ ﻏﺮﺏ ﺑﺸﺎﮔﺮﺩ ﺩﺍﺭﺍﯼ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻥ ﻫﺎﯼ ﮔﺮﻡ ﻭ ﻣﺮﻃﻮﺏ ﻭ ﺯﻣﺴﺘﺎﻥ ﻣﻌﺘﺪﻝ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .

ﺩﻣﺎﯼ ﻫﻮﺍ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﺪﺍﮐﺜﺮ ﺑﻪ ﭼﻬﻞ ﻭ ﺑﻌﻀﺎ ﺗﺎ ﭼﻬﻞ ﻭ ﭘﻨﺞ ﺩﺭﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮﺍﺩ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺭﺳﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺩﻟﯿﻞ ﺭﻃﻮﺑﺖ ﺯﯾﺎﺩ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺩﻣﺎﯼ ﺑﯿﻦ ﺭﻭﺯ ﻭ ﺷﺐ ﻫﻢ ﮐﻢ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .

ﺩﺭ ﺷﻤﺎﻝ ﻭ ﺷﺮﻕ ﺑﺸﺎﮔﺮﺩ ﺩﻣﺎﯼ ﻫﻮﺍ ﺑﺎﻻ ﻭ ﮔﻪ ﮔﺎﻩ ﺑﻪ ﭼﻬﻞ ﻭ ﭘﻨﺞ ﺩﺭﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮﺍﺩ ﻫﻢ ﻣﯽ ﺭﺳﺪ .

ﺭﻃﻮﺑﺖ ﻫﻮﺍ ﮐﻢ ﻭ ﺩﺭ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺩﻣﺎﯼ ﺑﯿﻦ ﺭﻭﺯ ﻭ ﺷﺐ ﺯﯾﺎﺩ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺍﯾﻦ ﺍﻣﺮ ﺑﻌﻀﺎ ﺗﺎ ﺑﯿﺴﺖ ﺩﺭﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮﺍﺩ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ .

ﻓﺼﻞ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻥ ﺑﺎ ﮔﺮﻣﺎﯼ ﻃﺎﻗﺖ ﻓﺮﺳﺎ، ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺍﺯ ﺍﻭﺍﺳﻂ ﺍﺭﺩﯾﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎﻩ ﺁﻏﺎﺯ ﻭ ﺗﺎ ﺍﻭﺍﯾﻞ ﻣﻬﺮﻣﺎﻩ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺭﺩ . ﺳﭙﺲ ﺍﺯ ﺍﻭﺍﯾﻞ ﻣﻬﺮﻣﺎﻩ ﺗﺎ ﺍﻭﺍﺳﻂ ﺁﺑﺎﻥ ﻣﺎﻩ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺍﺯ ﺍﻭﺍﺳﻂ ﺍﺳﻔﻨﺪﻣﺎﻩ ﺗﺎ ﺍﻭﺍﺳﻂ ﺍﺭﺩﯾﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎﻩ ﻓﺼﻞ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﮔﺮﻡ ﭘﺎﯾﯿﺰ ﻭ ﺑﻬﺎﺭ ﺷﺮﻭﻉ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ . ﻓﺼﻞ ﺯﻣﺴﺘﺎﻥ ﻣﻌﺘﺪﻝ ﻭ ﻣﺮﻃﻮﺏ ﻧﯿﺰ ﺍﺯ ﺍﻭﺍﺳﻂ ﺁﺑﺎﻥ ﻣﺎﻩ ﺷﺮﻭﻉ ﻭ ﺗﺎ ﺍﻭﺍﺳﻂ ﺍﺳﻔﻨﺪﻣﺎﻩ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺭﺩ.

 • علــی زارعــی

پسﺍﺯ ﻣﺪﺗﻬﺎ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﻧﻮﯾﺪ ﺳﺎﺧﺖ ﺳﺎﻟﻨﯽ ﻭﺭﺯﺷﯽ ﺩﺭ ﺑﻬﺸﺖ ﺯﻫﺮﺍﯼ ﺩﻫﺴﺘﺎﻥ ﺟﮑﺪﺍﻥ ﺑﺨﺶ ﻣﺮﮐﺰﯼ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺑﺸﺎﮔﺮﺩ، ﺩﻝ ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﺍﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺭﺍ ﺷﺎﺩ ﮐﺮﺩ ﺍﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺣﺪﻭﺩ 7 ﺳﺎﻝ ﭼﯿﺰﯼ ﺟﺰ ﻣﺨﺮﻭﺑﻪ ﺍﯼ ﺑﻼ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻭ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺟﻬﺖ ﺩﺭ ﺍﻣﺎﻥ ﻣﺎﻧﺪﻥ ﺍﺯ ﺁﻓﺘﺎﺏ ﺳﻮﺯﻧﺎﮎ ﺑﺮﺍﯼ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻫﺎﯼ ﺣﺎﺿﺮ ﺩﺭ ﻣﺮﺍﺳﻤﺎﺕ ﺗﺸﯿﯿﻊ ﺟﻨﺎﺯﻩ ﻭ ﺍﺣﺸﺎﻡ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﺩ .


ﻭﺭﺯﺵ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺳﺎﻟﻤﺘﺮﯾﻦ ﺗﻔﺮﯾﺤﺎﺕ ﻣﺮﺩﻡ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻡ ﺍﻗﺸﺎﺭ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺑﻪ ﺁﻥ ﻧﯿﺎﺯ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺭﻭﺍﯾﺎﺕ ﻣﺘﻌﺪﺩﯼ ﺍﺯ ﺑﺰﺭﮔﺎﻥ ﺩﯾﻨﯽ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ .

ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﺨﻠﯿﻪ ﺍﻧﺮﮊﯼ ﺧﻮﺩ ﻧﯿﺎﺯ ﺑﻪ ﻣﮑﺎﻥ ﻫﺎﯾﯽ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﯾﮏ ﺳﺮﯼ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎﯼ ﻭﺭﺯﺷﯽ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺑﯽ ﺭﺍﻫﻪ ﻫﺎ ﺩﻭﺭ ﮐﻨﻨﺪ ﻭ ﺍﺯ ﺑﺴﯿﺎﺭﯼ ﺍﺯ ﺧﻄﺮﺍﺕ ﻭ ﺍﻧﺤﺮﺍﻓﺎﺕ ﺩﺭ ﮐﻤﯿﻦ ﺁﻥ ﻫﺎ ﻣﺼﻮﻥ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ .

ﺍﻫﻤﯿﺖ ﺍﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﻫﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺍﯼ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻗﻮﺍﻧﯿﻦ ﻭ ﺟﻤﻌﯿﺖ، ﺯﯾﺮﺑﻨﺎﯼ ﺧﺎﺻﯽ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﻣﮑﺎﻥ ﻫﺎﯼ ﻭﺭﺯﺷﯽ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﯿﺮﻧﺪ .

ﺩﺭ ﮐﺸﻮﺭ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻭﯾﮋﻩ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻫﺮﻣﺰﮔﺎﻥ ﺑﻪ ﺯﯾﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺮﻭﯾﺞ ﻭﺭﺯﺵ ﺩﺭ ﺑﯿﻦ ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﮐﻤﺘﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺑﯽ ﻣﯿﻠﯽ ﻣﺮﺩﻡ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺍﻣﺮ ﺣﯿﺎﺗﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ .

 • علــی زارعــی

دهان: دَه

چشم: چِهم

گوش: گُش

ابرو: بور

دست : دا

پا : پو  "حرف و صدایی بین صدای حرف او و اُ دارد ولی بیشتر متمایل به او"

زبان: زون

ناف : نُهک

انگشت: کِلِنچ

ناخن: پِنچ

دندان:دوتون  "هر دو حرف و تلفظ او دارند"

مو: پِت

شکم: بَس

گردن: گردِن

لب: لوس   "حرف و صدایی بین صدای حرف او و اُ دارد ولی بیشتر متمایل به او"

لُپ: گُزُپ

آرنج: چَنگوک   "حرف و صدایی بین صدای حرف او و اُ دارد ولی بیشتر متمایل به او"

زانو: کوند   "حرف و صدایی بین صدای حرف او و اُ دارد ولی بیشتر متمایل به او"

صورت: رو

بینی: دماغ


 • علــی زارعــی
بعضی آواها و صداهای حروف در کلمات بشکردی هستند که در زبان فارسی وجود ندارند
مانند: حرف و در کلمه ی خوخ 'به معنای خواهر' چنین تلفظی دارد.
این صدا در واقع صدایی بین صداهای حروف اُ و او است و بیشتر به سمت او متمایل است و بهتر است کسانی که بشکردی نیستند و آشنا نیستند با این صدا ، آن را همان او تلفظ کنند.

در این پست با اعضای خانواده و فامیل در زبان یا همان گویش بَشکَردی یا همان بشاگردی آشنا میشویم.
البته این کلمات مربوط به زبان بشکردی مُلکی گالی هستند که زبان اصلی و بیشتر مردم بشاگرد است
برای آشنایی بیشتر با زبانهای بشکردی کلیک کنید.


به ادامه مطلب مراجعه کنید
 • علــی زارعــی

ﻫﯿﭻ ﻣﮕﺴﯽ ﺩﺭ ﺍﻧﺪﯾﺸﻪ ﻓﺘﺢ ﺍﺑـــﺮﻫﺎ ﻧﯿﺴﺖ،

ﻭ ﻫﯿﭻ ﮔﺮﮔــﯽ،ﮔــﺮﮒ ﺩﯾﮕﺮ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺍﻧﺪﯾﺸــﻪ ﺍﺵ ﻧﻤﯿﮑﺸﺪ !

ﻫﯿﭻ ﮐﻼﻏـــﯽ ﺑﻪ ﻃﺎﻭﻭﺱ، ﺭﺷــﮏ ﻧﻤﯿﺒﺮﺩ،

ﻭ ﻗﻨﺎﺭﯼ ﻣﯿﺪﺍﻧﺪ ﻗﺎﺭ ﻗﺎﺭ ﻫــﻢ ﺷﻨﯿﺪﻥ ﺩﺍﺭﺩ .

ﻫﯿﭻ ﻣﻮﺷــﯽ ، ﺑﻪ ﻓﯿﻞ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺑﺰﺭﮔﯽ ﺍﺵ ﺣﺴــﺎﺩﺕ ﻧﻤﯿﮑﻨﺪ .

ﻭ ﺯﻧﺒــﻮﺭ ﻣﯿﺪﺍﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻞ، ﻣﺎﻝ ﭘﺮﻭﺍﻧـــﻪ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ ...

ﻭ ﺭﻭﺩﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻗﻮﺭﺑﺎﻏــﻪ ﻫﻢ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺧﻮﺍﻧــﺪﻥ ﻣﯿﺪﻫﺪ !

ﮐﻮﻩ ﺍﺯ ﻣﺮﮒ ﻧﻤﯿﺘﺮﺳﺪ ﻭ ﻫﯿﭻ ﺳﻨﮕــﯽ ﺑﻪ ﺳﻔــﺮ ﻓﮑــﺮ ﻧﻤﯿﮑﻨﺪ .

ﺯﻣﯿــﻦ ﻣﯿﭽﺮﺧﺪ ﺗﺎ ﺁﻓﺘــﺎﺏ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﻫﻢ ﺑﺘﺎﺑﺪ ﻭ ﺧــﺎﮎ ﺩﺭ ﺭﻭﯾﺎﻧﺪﻥ، ﺯﺷــﺖ ﻭ ﺯﯾﺒـﺎ ﻧﻤﯿﮑﻨﺪ !!

ﻫﯿﭻ ﻣﻮﺟﻮﺩﯼ ﺩﺭ ﺯﻣﯿﻦ، ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﺍﻧﺴــﺎﻥ ﻫﻤﻨﻮﻋﺎﻧﺶ ﺭﺍ ﻗﻀﺎﻭﺕ ﻧﻤﯿﮑﻨﺪ ،

ﻭ ﻫﻤﻨﻮﻋﺎﻧﺶ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﺎﮎ ﻭ ﺧـــﻮﻥ ﻧﻤﯿﮑﺸﺪ !


ﺍﯼ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺩﻧﯿــﺎ، ﻓﻘﻂ ﺑﺮﺍﯼ ﺗـــﻮ ﻧﯿﺴﺖ ......

 • علــی زارعــی

شعر بسیار زیبای زیر توسط شاعری بشکردی به زبان بشکردی نوشته شده است


یار اوی ﺑﻮ ﮐﻪ ﯾﻪ ﺩﺭ ﺍﯼ ﺟﻬﺎﻥ ﯾﺎﺭ ﮐﺴﻮ

ﮐﺎﺭ ﭘﯿﻢ ﮐﻦ ﮐﺴﻮ ﮐﻪ ﺩﺭﺳﺖ ﺍﮐﯽ ﮐﺎﺭ ﮐﺴﻮ


ﺭﺍﺯ ﮐﺲ ﻓﺎﺵ ﻧﮑﻦ ﺗﺎ ﮐﻪ ﻧﺒﯽ ﺭﺍﺯ ﺗﻮ ﻓﺎﺵ

ﺧﻮﺍﺭﯼ ﮐﺲ ﻣﻮﻃﻠﺐ ﺗﺎ ﮐﻪ ﻧﺒﻪ ﺧﻮﺍﺭ ﮐﺴﻮ


ﺑﺎ ﮐﺪﺭ ﺳﺎﺯ ﻭ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺯﯾﺎﺩﯼ ﻣﻮﺭﻩ

ﺩﯾﻦ ﺧﻮ ﺩﺍﺭ ﺗﺎ ﮐﻪ ﻧﺒﻪ ﻃﺎﻟﺐ ﺩﯾﻨﺎﺭ ﮐﺴﻮ

ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﻮ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺭﺳﻮﺍﯾﯽ ﺩﻧﯿﺎ ﺍﺭﺳﺖ

ﻫﺮ ﮐﻪ ﺑﯽ ﺩﺭ ﭘﯽ ﺭﺳﻮﺍﯾﯽ ﺩﻟﺪﺍﺭ ﮐﺴﻮ


 • علــی زارعــی

ﺁﻭﺍﺩﯼ ﺍَ ﯾﺎﭘﻪ ‏( ﺁﺑﺎﺩﺍﻧﯽ ﺍﺯ ﺁﺏ ﺍﺳﺖ ‏) ‏( ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺑﻪ " ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﺀ ﮐﻞ ﺷﺊ ﺣﯽ ‏)

ﺍﯾﺴﻠﯿﺢ ﺑﯿﺖ ‏( ﺁﺏ ﺍﺯ ﺁﺳﯿﺎﺏ ﺍﻓﺘﺎﺩ ‏) :ﺳﺮﻭﺻﺪﺍﻫﺎ ﺧﻮﺍﺑﯿﺪ

ﯾﺎﭖ ﺍَ ﺑﻨﯿﮏ ﮔِﻠﻮﮐﻪ ‏( ﺁﺏ ﺍﺯ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﺧﺮﺍﺑﻪ ‏): ﻋﯿﺐ ﺩﺭ ﺍﺻﻞ ﻭ ﺍﺳﺎﺱ ﮐﺎﺭ ﺍﺳﺖ

ﺩَﻫِﻪ ﯾﺎﭖِ ﺯَﺕ ‏( ﺩﻫﻨﺶ ﺁﺏ ﺍﻓﺘﺎﺩ ‏) :ﺑﺴﯿﺎﺭ ﻃﺎﻟﺐ ﭼﯿﺰﯼ ﺑﻮﺩﻥ

ﯾﺎﭖ ﮐُﻤْﭻُ ﺳﺮﺩِﺭِ ﺭﯾﺖ ‏( ﺁﺏ ﺳﺮﺩﯼ ﺑﺮ ﺁﺗﺶ ﺩﻟﺶ ﺭﯾﺨﺖ ‏) : ﻏﻤﯽ ﺭﺍ ﺗﺴﻠﯿﺖ ﺩﺍﺩﻥ

 • علــی زارعــی

ﭘﻮﺷﺎﮎ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﻭ ﺯﻧﺎﻥ ﺑﺸﺎﮔﺮﺩ در قدیم ،ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻦ ﭘﻮﺵ ،ﺳﺮﭘﻮﺵ ﻭ ﭘﺎﯼ ﺍﻓﺰﺍﺭ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮﮐﺪﺍﻡ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺍﺟﺰﺍﺀ ﺑﻪ ﻧﻮﻉ ﻓﺼﻞ ﺳﺎﻝ ،ﻧﻮﻉ ﮐﺎﺭ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻭ ﻭﺿﻌﯿﺖ ﻣﻌﯿﺸﺘﯽ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻭ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻟﺒﺎﺱ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮﺍﺳﻤﺎﺕ ﻭ ﺟﺸﻦ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﺩﺍشته است.

ﺍﺯ ﻃﺮﻓﯽ ﻧﻮﻉ ﭘﻮﺷﺶ ﺩﺭ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺸﺎﮔﺮﺩ ﻧﯿﺰ ﺗﻔﺎﻭﺗﻬﺎﯾﯽ ﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﻧﺎﺷﯽ ﺍﺯ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺳﻠﯿﻘﻪ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻭ ﻧﻮﻉ ﻣﻌﺎﺷﺮﺕ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﮔﺮﻭﻫﻬﺎ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ .

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﻮﻉ ﭘﻮﺷﺶ ﺩﺭ ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﺑﺎ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻣﯿﺎﻧﺴﺎﻝ ﻭ ﭘﯿﺮ ﺗﻔﺎﻭﺗﻬﺎﯾﯽ ﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﮐﺎﺭ ﺑﻪ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎﯼ ﻋﺮﺑﯽ ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎﺭﺱ ﺳﻔﺮ ﻣﯿﮑﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﺩﺭ ﻧﻮﻉ ﻟﺒﺎﺱ ﭘﻮﺷﯿﺪﻥ ﺍﺯ ﺍﻟﮕﻮﻫﺎﯼ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺁﻧﺠﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﯿﮑﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ.

 • علــی زارعــی
عشــــق یعنــی


ﺷﺎﻋﺮﺍﻥ ﺷﻌﺮ ﻣﺮﺍ ﭘﺎﮎ ﮐﻨﯿﺪ

ﺳﺨﻦ ﺑﯿﻬﻮﺩﻩ ﺭﺍ ﻻﮎ ﮐﻨﯿﺪ


ﺣﺮﻑ ﻣﻦ ﺧﺎﻣﮕﯽ ﻭ ﻧﺎﺩﺍﻧﯿﺴﺖ

ﺷﻌﺮ ﯾﻌﻨﯽ ﺩﻝ ﺧﻮﺩ ﭼﺎﮎ ﮐﻨﯿﺪ


ﺯﻫﺮ ﻧﺎﺩﺍﻧﯽ ﺳﻢ ﻣﯽ ﮐﺸﺪﻡ

ﻓﮑﺮ ﭘﯿﺪﺍﯾﯽ ﺗﺮﯾﺎﮎ ﮐﻨﯿﺪ


ﮐﺸﺘﯽ ﺍﻡ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﮔﻞ ﻟﯿﮏ ﺷﻤﺎ

ﺳﻔﺮﯼ ﻋﺎﺷﻖ ﻭ ﺑﯽ ﺑﺎﮎ ﮐﻨﯿﺪ


ﻋﺸﻖ ﯾﻌﻨﯽ ﺳﺨﻨﯽ ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ

ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﮐﺎﺭ ﺧﻄﺮﻧﺎﮎ ﮐﻨﯿﺪ


ﺍﻧﺠﻤﻦ ﺟﺎﯼ ﺟﻮﺍﻥ ﮔﻮﯾﺎﻥ ﺍﺳﺖ

ﺟﺴﺪ ﺷﻌﺮ ﻣﺮﺍ ﺧﺎﮎ ﮐﻨﯿﺪ


ﺳﺮﻭﺩﻩ ﺣﺴﻦ ﺩﺍﺩﺧﺪﺍﯾﯽ

 • علــی زارعــی

بَشاگَرد یا همون بَشکَرد دومین شهرستان پهناور استان هرمزگانه ولی به دلیل اینکه کمتر ار یک دهه هست که مستقل شده، برای خیلی ها ناشناخته باقی مونده.

اکثر مردم بشاگرد رو به عنوان منطقه ای محروم میشناسن اما در حال حاضر بشاگرد اصلا محروم نیست و این سایت های خبری برای افزایش بازدید خود اقدام به نشر مطالب کذب و دروغ میکنن و اکثر آنها عکسهایی را از سی و چند سال قبل و یا از روستاهای دور افتاده ای نشر میکنن که یا دو سه خانوار جمعیت دارن یا اصلا امکان کمک رسانی به آنها وجود نداره ، اونها به جای اینکه نام روستا را بنویسن میان و از بشاگردی صحبت میکنن که بیش از٢٨٠ روستای کوچک و بزرگ داره

اونا دارن با این کارا فرهنگ و بزرگی بشاگرد رو زیرسوال میبرن

بابا تو که هنوز نمیدونی بشاگرد یه روستائه یا یه شهره یا یه شهرستان, یا اصلا توی کدوم استانه، پس چرا همیتجوری میای چند تا عکس میزاری میری؟؟؟

شما برین هنوز تلفظ بشاگَرد رو یاد بگیرید بعد بیاین دلسوزی کنید

برادر ماذا فازا؟؟

به قول معروف داداچ داری اشتباه میزنی

توصیه من به این دوستان اینه که دست از اغراق و بزرگنمایی بردارن

خوشبختانه بشاگرد فرهنگی و دانشجو کم نداره، همین ها میتونن مشکلات و محرومیتهایی هم اگه هست رو منعکس کنن

پس جمع کنین بساطتونو خواهشاً


دوستان ببخشید اگه زیادی خودمونی حرف میزنم


در ادامه مطلب نقشه های بشاگرد قرار داده شده که با تماشای اونا به راحنی به موقعیت جغرافیایی این شهرستان پی میبرین

 • علــی زارعــی

ﺍﻋﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﺸﺎﮔﺮﺩ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﻧﺎﺏ ﻭ ﺳﺘﻮﺩﻧﯽ ﺍﺳﺖ .

ﻣﺮﺩﻡ ﺑﺸﺎﮔﺮﺩ ﻭﻻﯾﺖ ﻣﺪﺍﺭ ﻭ ﻣﺤﺐ ﺍﻫﻞ ﺑﯿﺖ ﻋﺼﻤﺖ ﻭ ﻃﻬﺎﺭﺕ ‏( ﻉ ‏) ﻭ ﺷﯿﻔﺘﻪ ﺁﻥ ﺑﺰﺭﮔﻮﺍﺭﺍﻥ ﻫﺴﺘﻨﺪ .

ﻧﮑﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺯﻣﯿﻨﻪ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﻫﻤﺠﻮﺍﺭﯼ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﻨﯽ ﻧﺸﯿﻦ ﻭﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎﯼ ﺷﺪﯾﺪ ﺗﺒﻠﯿﻐﯽ ﻭ ﻓﻘﺮ ﻭ ﺗﻨﮕﺪﺳﺘﯽ ﻣﺮﺩﻡ ،ﺑﺸﺎﮔﺮﺩﯾﺎﻥ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮﺍﺭ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ﻭ ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺑﺸﺎﮔﺮﺩﯼ ﻏﯿﺮ ﺷﯿﻌﻪ ﻧﺪﺍﺭﯾﻢ .

ﺑﺸﺎﮔﺮﺩﯾﺎﻥ ﺩﺭ ﻫﺮﺟﺎﯾﯽ ﻭ ﺑﻪ ﻫﺮﮐﺎﺭﯼ ﮐﻪ ﻣﺸﻐﻮﻝ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻫﻤﻪ ﺳﺎﻟﻪ ﺍﯾﺎﻡ ﺩﻫﻪ ﻣﺤﺮﻡ ﺑﻪ ﺑﺸﺎﮔﺮﺩ ﻣﯽ ﺁﯾﻨﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺁﯾﯿﻦ ﻫﺎﯼ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺳﻨﺘﯽ ﺧﻮﺩ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﺣﺘﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﯾﻨﮑﺎﺭ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺍﺧﺮﺍﺝ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﺯ ﮐﺎﺭﺷﺎﻥ ﻭ ﺍﺯﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩﻥ ﺷﻐﻠﺸﺎﻥ ﺗﻤﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ .

ﺑﺎﺍﯾﻦ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﺼﻤﻢ ﺑﻪ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻣﺮﺍﺳﻤﺎﺕ ﻫﺴﺘﻨﺪ .


 • علــی زارعــی

شعری که در زیر قرار داده شده است توسط حسن دادخدایی ،شاعر توانمند بشکردی ،سروده شده است.این شاعر این شعرش را به اهون و اهونی ها تقدیم کرده است.


ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺣﺲ ﺷﻌﺮ ﻣﺎ ﮔﻞ ﮐﺮﺩ
ﮔﻠﻢ ﺷﮑﻔﺖ ﻭﯾﺎﺩ ﺑﻠﺒﻞ ﮐﺮﺩ

ﺳﺮﻭﺩﻡ ﺍﺯ ﺗﻮ ﻣﺼﺮﻋﯽ ﻭﻟﯽ
ﻗﻠﻢ ﺷﮑﺴﺖ ﻭ ﺷﻌﺮ ﻣﺎ ﻫﻞ ﮐﺮﺩ

ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺗﺎﺯﻩ ﺁﻣﺪﯼ ﻭﺗﺐ
ﺗﻤﺎﻡ ﺧﺸﺖ ﺧﺎﻧﻪ ﺭﺍ ﺷﻞ ﮐﺮﺩ

 • علــی زارعــی
بشاگرد شهرستانیست واقع در جنوب شرق کشور در استان هرمزگان که به استانهای سیستان و بلوچستان و کرمان متصل میباشد و به ﻧﺴﺒﺖ ﻭﺳﻌﺘﯽ ﮐﻪ ﺩﺍﺭﺩ ﺍﺯ ﺯﺑﺎﻥ ﻫﺎ،ﻟﻬﺠﻪ ﻫﺎ ﻭ ﮔﻮﯾﺶ ﻫﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ

این منطقه دارای 2 زبان اصلی یا به اصطلاح گویش است که مارزِگالی و مُلکی گالی نام دارند.
این 2گویش از نظر کلمات، قواعد و... متفاوت و مستقل هستند و فقط در بعضی واژه های اندک مشابهند.

البته خود گویش مارزگالی به دلیل تفاوت به چند دسته تقسیم میشوند: گافری ، انگهرانی، درابسری که به طور کای به دلیل شباهت به هم مارزگالی نامیده میشوند

اگر شما ملکی گال باشید به راحتی میتوانید صحبتهای یک مارزگال را فهمیده و درک کرده و یاد بگیرید و پاسخ دهید ولی برعکس این قضیه کمی مشکلتر است.

در ادامه مطلب به طور خلاصه به معرفی این دو گویش میپردازیم.
 • علــی زارعــی

ﺟﺎﺩﻩ ﻭ ﺭﺍﻩ ﻫﺎﯼ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﯽ ﻋﺎﻣﻞ ﺍﺻﻠﯽ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺟﻮﺍﻣﻊ ﻭ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﺻﻠﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﺯﯾﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎﯼ ﻫﺮ ﮐﺸﻮﺭﯼ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .

ﺑﺮﺍﯼ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻭ ﺁﺑﺎﺩﺍﻧﯽ ﻫﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺍﯼ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻫﺮ ﭼﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺴﯿﺮ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﯽ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺟﻬﺖ ﺭﻓﺖ ﻭ ﺁﻣﺪ ﻭ ﺣﻤﻞ ﻭﻧﻘﻞ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻧﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﺎﺩﻩ ﻫﺎﯼ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺑﺸﺎﮔﺮﺩ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﯽ ﺑﺎ ﺿﻌﻒ ﺯﯾﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎﯼ ﺍﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺩﺍﺭﺩ .

ﺿﻌﻒ ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﯼ ﺍﺻﻠﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﺯﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﺩﺭ ﺑﺸﺎﮔﺮﺩ

ﺟﺎﺩﻩ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻋﺮﺽ ﮐﻢ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﺩﻭ ﻻﯾﻦ ﺭﻓﺖ ﻭ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺩﺍﺭﺩ، ﮐﯿﻔﯿﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﻮﺍﺩ ﺑﻪ ﮐﺎﺭ ﺭﻓﺘﻪ ﺩﺭ ﺳﺎﺧﺖ ﺁﺳﻔﺎﻟﺖ ﻭ ﮔﺮﺩﻧﻪ ﻫﺎﯼ ﭘﺮ ﭘﯿﭻ ﻭ ﺧﻄﺮﺯﺍ، ﻋﻤﺪﻩ ﻣﺴﯿﺮ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﯽ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺑﺸﺎﮔﺮﺩ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﺷﻬﺮﻫﺎﯼ ﺍﻃﺮﺍﻑ ﺭﺍ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ ﮐﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎﯼ ﻫﻨﮕﻔﺘﯽ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﺎﻥ ﺍﯾﻦ ﻣﺤﻮﺭ ﻫﺎ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﻣﯽ ﮐند.

 • علــی زارعــی


ﺩﺭ ماه ﻣﺤﺮﻡ ﻫﻢ ﺯﻣﺎﻥ ﺑﺎ ﻭﺭﻭﺩ ﮐﺎﺭﻭﺍﻥ ﺍﻣﺎﻡ ﺣﺴﯿﻦ ‏( ﻉ ‏) ﺑﻪ ﮐﺮﺑﻼ ﻣﺮﺩﻡ ﺭﻭﺳﺘﺎ ﻃﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺍﯼ ﺑﻮﻣﯽ ﻭ ﺧﺎﺹ ﺑﻪ ﺳﺮﺍﻍ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻧﻤﺎﺩ ﻣﺤﺮﻡ ﺩﺭ ﺑﺸﺎﮔﺮﺩ، ﯾﻌﻨﯽ ‏« ﻋﻠﻢ ‏» ﻣﯽ ﺭﻭﻧﺪ ﮐﻪ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﭘﺮﭼﻢ ﻭ ﺑﯿﺮﻕ ﺳﯿﺪﺍﻟﺸﻬﺪﺍ ‏( ﻉ ‏) ﻣﯽ ﺩﺍﻧﻨﺪ .
 ﺑﺎ ﻧﺰﺩﯾﮏ ﺷﺪﻥ ﺑﻪ ﻣﺎﻩ ﻣﺤﺮﻡ ﺣﺎﻝ ﻭ ﻫﻮﺍﯼ ﺑﺸﺎﮔﺮﺩ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻭ ﻣﺮﺩﻡ ﺍﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﺍﻓﻼﮐﯿﺎﻥ، ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﻋﺰﺍﯼ ﻧﺎﺯﻧﯿﻦ ﭘﺴﺮ ﻓﺎﻃﻤﻪ ‏( ﺱ ‏) ﺁﻣﺎﺩﻩ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .


 • علــی زارعــی
ﺟﺎﺩﻩ ﺑﺸﺎﮔﺮﺩ – ﺟﺎﺳﮏ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺤﻮﺭﻫﺎ ﺩﺭ ﺷﺮﻕ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻫﺮﻣﺰﮔﺎﻥ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺳﺎﻟﯿﺎﻥ ﺳﺎﻝ ﻭﺿﯿﻌﺖ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺩﺍﺭﺩ
ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺑﺸﺎﮔﺮﺩ ﻧﯿﻮﺯ، ﻣﺤﻮﺭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﯿﻦ ﺩﻭ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺷﺮﻗﯽ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻫﺮﻣﺰﮔﺎﻥ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ۱۵ ﺳﺎﻝ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻭﺿﻌﯿﺖ
ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﻭ ﻣﺴﺎﻓﺮﺍﻥ ﻭ ﻣﺮﺩﻡ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﺭﻧﺞ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ .
ﺟﺎﺩﻩ ﺑﺸﺎﮔﺮﺩ - ﺟﺎﺳﮏ ﺑﻪ ﺩﻟﯿﻞ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪﻥ ﺑﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻗﻠﻌﻪ ﮔﻨﺞ ﻭ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﮐﺮﻣﺎﻥ ﺍﺯ ﺍﻫﻤﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎ ﺣﺎﻝ ﻭ ﺭﻭﺯ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻧﺪﺍﺭﺩ .
وضع این جاده به گونه ای است که تبدیل به کابوسی برای رانندگان شده است.

این محور که از خود شهر جاسک تا دهستان جکدان در بشاگرد حدود١٣٠ کیلومتر طول دارد در بیشتر جاهای آن گودال و چاله هایی وجود دارد که آسیب بسیار شدیدی به وسایل نقلیه وارد میکند
 مهمترین  و خطرناکترین و اسفناکترین قسمت این محور  محدوده جاده پاکوه چوخون به طول ١۵ کیلومتر است که وضع آن از بقیه قسمت ها وخیمتر است.
اگر این جاده خاکی بود خیلی خیلی بهتر بود

حال با این وضع مردم بشاگرد مجبورند از این محور که تنها محور ارتباطی به جاسک است تردد کنند
امیدواریم با پیگیریهای مردم و مسئولین مربوطه این مشکل حل شود.


بقیه عکسها در ادامه مطلب
 • علــی زارعــی