چـوخـونــی

نقل اخبار و بازتاب مشکلات روستای چوخون و شهرستان بشاگـَـرد

چـوخـونــی

نقل اخبار و بازتاب مشکلات روستای چوخون و شهرستان بشاگـَـرد

چـوخـونــی

ســـــلام
علی زارعی هستم نویسنده و مدیر وبلاگ چوخونــی

این وبلاگ به معرفی روستای چــوخـون و شهرستان بشاگـَـــرد و شرح اخبار و حوادث آن میپردازد.

همچنین برای تنوع بیشتر ، مطالب گوناگون و متفرقه هم قرار داده میشود.

بــرای مشاهــده تمامی مطالــب وبلاگ روی ' همه نوشته ها ' در بالای صفحه کلیک کنید.

لطفا با نظراتتون ما را در بهتر ساختن وبلاگ یاری کنید.

برای ارتبــاط و همکاری با مدیـر وبلاگ از صفحــه ' ارتباط با مدیر ' دیدن کنید.

برای دسترسی راحت تر به مطالب وبلاگ از قسمت موضوعات استفاده کنید.

برای مشاهده کامل مطالب به ادامه مطلب مراجعه کنید.

همچنین به دلیل بروز بودن وبلاگ از دیگر صفحات نیز دیدن کنید.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شــروع فعالیــت:24 آذر 95
نویسنده:علــــی زارعــــی
ایمیل وبلاگ:chookhoni‎@yahoo.com
ایمیل نویسنده:zarei2757‎@yahoo.com

نظـــر یادت نــــرهیکی از سوغاتهای مشهور و کمیاب هرمزگان چاقوی بشاگردی است .

ﭼﺎﻗﻮ ﺳﺎﺯﯼ ﺷﻐﻠﯽ ﺍﺳﺖ ﭘﺮ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﺩﺭ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺑﺸﺎﮔﺮﺩ ﮐﻪ ﻧﯿﺎﺯﻣﻨﺪ ﺗﻼﺵ ﻭﻫﻤﺖ ﻣﺴﻮﻟﯿﻦ ﺭﺍ ﻣﯽ ﻃﻠﺒﺪ .
ﺍﯾﻦ ﺷﻐﻞ ﭘﺮﺩﺭﺁﻣﺪ ﻭﮐﻢ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺍﺯ ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﺟﻮﯾﺎﯼ ﮐﺎﺭ ﺭﺍ ﺷﺎﻏﻞ ﮐﻨﺪ .

ﺍﯾﻦ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻏﻠﻂ ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪﻩ ﺗﺎ ﺍﯾﻦ ﺣﺮﻓﻪ ﻭﻫﻨﺮ ﻓﻘﻂ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭ ﺗﻌﺪﺍد ﻣﺤﺪﻭﺩﯼ ﺍﺯ ﺑﺸﺎﮔﺮﺩﯼ ﺑﺎﺷﺪ . ﺑﻪ ﺟﺮﺍﺋﺖ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﭼﺎقو ﺳﺎﺯﯼ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺳﻮﻏﺎﺗﻬﺎﯼ ﻣﺸﻬﻮﺭ ﻭ ﮐﻤﯿﺎﺏ ﻫﺮﻣﺰﮔﺎﻥ ﺍﺳﺖ .

 ﺩﺍﺩﮎ ﭘﯿﺮﻣﺮﺍﺩﯼ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﻭ ﭼﺎﻗﻮ ﺳﺎﺯ ﺑﺸﺎﮔﺮﺩﯼ ﮔﻔﺖ : ﺣﺮﻓﻪ ﺍﯼ ﺁﻫﻨﮕﺮﯼ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺍﺟﺪﺍﺩ ﻣﺎﻥ ﻧﺴﻞ ﺑﻪ ﻧﺴﻞ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺭﺳﯿﺪﻩ ﺍﺳﺖ . ﻭ ﺍﯾﻦ ﺷﻐﻞ ﺍﺯ ﭘﺪﺭﺍﻧﻤﺎﻥ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺍﺭﺙ ﺭﺳﯿﺪﻩ ﻭﺭﺍﻩ ﭘﺪﺭﺍﻧﻤﺎﻥ ﻭﺍﺟﺪﺍﺩ ﻣﺎﻥ ﺭﺍ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻣﯽ ﺩﻫﯿﻢ .

ﺍﺳﺘﺎﺩ ﭘﯿﺮ ﻣﺮﺩﺍﯼ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ : ﺍﯾﻦ ﭼﺎﻗﻮ ﺩﺭ ﮐﺎﺭﮔﺎﻩ ﮐﭙﺮﯼ ﺑﺸﺎﮔﺮﺩ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻫﯿﭻ ﻭﺳﯿﻠﻪ ﺑﺮﻗﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﭼﺎﻗﻮﯼ ﺑﺸﺎﮔﺮﺩﯼ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﭼﻨﺪ ﭼﮑﺶ ﻭ ﯾﮏ ﮐﻮﺭﻩ ﭘﻮﺳﺘﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ .
 ﭘﯿﺮ ﻣﺮﺍﺩﯼ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﺩﺍﺷﺖ : ﺳﺎﺧﺖ ﯾﮏ ﭼﺎﻗﻮﯼ ﻣﺮﻏﻮﺏ ﻓﻮﻻﺩﯼ ﺑﺸﺎﮔﺮﺩﯼ ﺳﻪ ﺭﻭﺯ ﻃﻮﻝ ﻣﯽ ﮐﺸﺪ ﻏﻼﻑ ﺯﯾﺒﺎﯼ ﺁﻥ ﺍﺯ ﭼﻮﺏ ﺟﮓ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺒﯿﻪ ﭼﻮﺏ ﮔﺮﺩﻭ ﺍﺳﺖ

بقیه در ادامه مطلب

ﻭﯼ ﮔﻔﺖ ﺍﯾﻦ ﭼﺎﻗﻮ ﺩﺭ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎﯼ ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎﺭﺱ ﻃﺮﻓﺪﺍﺭﺍﻥ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺩﺍﺭﺩ
ﺍﺳﺘﺎﺩ ﭘﯿﺮﻣﺮﺍﺩﯼ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﭼﺎﻗﻮ ﺳﺎﺯ ﺑﺸﺎﮔﺮﺩﯼ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮﺩ : ﺍﮐﻨﻮﻥ ﺩﺭ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺑﺸﺎﮔﺮﺩ ﺣﺪﻭﺩ 20 ﺗﺎ 25 ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺣﺮﻓﻪ ﻣﺸﻐﻮﻝ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺍﻣﺮﻭﻣﻌﺎﺵ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .
ﭘﯿﺮ ﻣﺮﺍﺩﯼ ﭼﺎﻗﻮ ، ﺩﺍﺱ ﻭﺳﻮﻫﺎﻥ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺁﺛﺎﺭﯼ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﮐﺮﺩ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺁﻫﻨﮕﺮﯼ ﻫﺎﯼ ﺳﻨﺘﯽ ﺑﺸﺎﮔﺮﺩ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ .
ﻭﯼ قیمت٧ ﺳﺎﺧﺖ ﻫﺮ ﭼﺎﻗﻮ ﺭﺍ 50 ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻮﻣﺎﻥ ،ﺩﺍﺱ 15 ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﻭﺳﻮﻫﺎﻥ 10 ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﮐﺮﺩ ﻭﺍﻓﺰﻭﺩ : ﺍﯾﻦ ﭼﺎﻗﻮ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻫﺎﯼ ﻣﺤﻠﯽ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻭﺑﻌﻀﯽ ﺍﺯ ﺍﻫﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎﯼ ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎﺭﺱ ﺳﺎﮐﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺍﯾﻦ ﭼﺎﻗﻮ ﻭ ﺩﺍﺱ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺳﻮﻏﺎﺕ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ ..

ﻭﯼ ﺩﺭ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﺍﺯ ﻣﺴﻮﻟﯿﻦ ﺧﻮﺍﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺑﻬﺎ ﺩﺍﺩﻧﺪ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺣﺮﻓﻪ ﻭ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﻭﺍﻡ ﺑﻪ ﺷﺎﻏﻠﯿﻦ ﺍﯾﻦ ﺣﺮﻓﻪ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ

این چاقو در کارگاه کپری بشاگرد بدون استفاده از هیچ وسیله برقی ساخته می شود .

چاقوی بشاگردی فقط با استفاده از چند چکش و یک کوره پوستی ساخته می شود .

ساخت یک چاقوی مرغوب فولادی بشاگردی سه روز طول می کشد .

غلاف زیبای آن از چوب جگ است که شبیه چوب گردو است و معمولا با نقره به شکل بسیلر هنرمندانه ای تزیین می گردد .

استاد پیر مرادی هنرمند چاقو ساز بشاگردی می گوید این حرفه را از پدر خود آموخته است .

هر چاقوی بشاگردی بین 40 تا 50 هزار تومان به فروش می رسد .

این چاقو در کشورهای حاشیه خلیج فارس طرفداران بسیار دارد و بیشتر جنبه تزیینی دارد .

 
منابع طلوع بشاگرد
          باشگاه خبرنگاران جوان

نظرات (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
تجدید کد امنیتی